งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา

    เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบในด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การปรับตัวและสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการ   ที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและโลกของตนเอง  เป็นวิธีการหรือลำดับขั้นตอนที่จะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายให้ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา  ตามความสามารถที่มีอยู่  อันนำไปสู่การพัฒนาทักษะและนิสัยในการเรียน  รวมทั้งใ้ห้นักศึกษาได้รู้จักโลกของการประกอบอาชีพ    รวมถึงการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมให้ประสบความก้าวหน้าโดยคำนึงถึงความสามารถ ความถนัด บุคลิกภาพส่งผลให้นำไปสู่ความ    สำเร็จในการการศึกษาและการประกอบอาชีพที่มั่นคง

1.หน่วยแนะแนว

มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบในด้านให้บริการแนะแนว ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาในด้านต่างๆ ให้สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตและปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ อย่างได้ ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการแนะแนวด้านการศึกษา , อาชีพ , สังคม , และส่วนตัว

2.หน่วยจัดหางาน

มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบในด้านการให้ข้อมูลด้านอาชีพแก่นักศึกษา ใช้วางแผนในการประกอบอาชีพและประกอบการเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษา  การประสานงานกับบริษัท ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานทั้งานประจำ งานชั่วคราว ให้กับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีรายได้และมีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น สามารถประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยการบริการข้อมูลตำแหน่งงานว่างทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน, บริการข้อมูลสนเทศของกรมการจัดหางาน,บริการระเบียนประวัติผู้สมัครงาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ

3.หน่วยทุนการศึกษา

มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบในด้านช่วยเหลือนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องการเงินที่จะใช้ศึกษาต่อ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและโอกาสทางการศึกษา ให้เกิดความเสมอภาค แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ซึ่งประกอบด้วย ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ห้างร้านและผู้มีจิตศรัทธา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการผ่อนผันการชำระเงินลงทะเบียนเรียน

 
View : 3820
งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ฝากประวัติการสมัครงาน

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักศึกษากรอกประวัติส่วนตัว เพื่อก....

อ่านรายละเอียด »
view : 10346 | 7 ก.ย. 2558

บริษัทที่มาออกบู๊ธรับสมัคร

ไม่มีข้อมูลบริษัทที่มาออกบู๊ธรับสมัครในขณะนี้

การรับสมัครงานของผู้ประกอบการ

   รับสมัครพนักงาน Marketing Operation (บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด) 364    รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง (บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด) 448    รับสมัครพนักงาน CO Project Event (บริษัทไทยออแกไนส์ จำกัด) 283    รับสมัครพนักงาน (Sele EXecutive) บริษัทโกลบอล โอเชี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด 247    รับสมัครพนักงานจำนวนมาก 364    พนักงานบัญชี (บริษัทแบชเชอร์เลอร์ อินเตอร์ จำกัด) 214    พนักงานขายประจำห้าง 382    รับสมัครพนักงาน Part-time จำนวนมาก 1149    รับสมัครพนักงาน (บริษัทอิออนสินทรัพย์ จำกัด) 410    พนักงานแนะนำสินค้า (บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริค กันยงวัฒนา) 214    รับสมัครพนักงาน (โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา) 856    พนักงานธุรการ/บัญชี (สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย เอส วี ธุรกิจและการบัญชี) 424    พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (บริษัทวินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด) 351