ภาระหน้าที่ของงานแนะแนว

    เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบในด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การปรับตัวและสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการ   ที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและโลกของตนเอง  เป็นวิธีการหรือลำดับขั้นตอนที่จะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายให้ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา  ตามความสามารถที่มีอยู่  อันนำไปสู่การพัฒนาทักษะและนิสัยในการเรียน  รวมทั้งใ้ห้นักศึกษาได้รู้จักโลกของการประกอบอาชีพ    รวมถึงการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมให้ประสบความก้าวหน้าโดยคำนึงถึงความสามารถ ความถนัด บุคลิกภาพส่งผลให้นำไปสู่ความ    สำเร็จในการการศึกษาและการประกอบอาชีพที่มั่นคง

1.หน่วยแนะแนว

มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบในด้านให้บริการแนะแนว ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาในด้านต่างๆ ให้สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตและปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ อย่างได้ ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการแนะแนวด้านการศึกษา , อาชีพ , สังคม , และส่วนตัว

2.หน่วยจัดหางาน

มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบในด้านการให้ข้อมูลด้านอาชีพแก่นักศึกษา ใช้วางแผนในการประกอบอาชีพและประกอบการเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษา  การประสานงานกับบริษัท ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานทั้งานประจำ งานชั่วคราว ให้กับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีรายได้และมีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น สามารถประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยการบริการข้อมูลตำแหน่งงานว่างทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน, บริการข้อมูลสนเทศของกรมการจัดหางาน,บริการระเบียนประวัติผู้สมัครงาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ

3.หน่วยทุนการศึกษา

มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบในด้านช่วยเหลือนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องการเงินที่จะใช้ศึกษาต่อ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและโอกาสทางการศึกษา ให้เกิดความเสมอภาค แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ซึ่งประกอบด้วย ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ห้างร้านและผู้มีจิตศรัทธา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการผ่อนผันการชำระเงินลงทะเบียนเรียน


© 2024 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved