ประวัติงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา

ประวัติโดยสังเขป
- ในปี พ.ศ. ทบวงมหาวิยาลัย อนุมัติแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีใหม่ กองงานนักศึกษาจึงได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กองกิจการนักศึกษา และได้ปรังปรุงโครงสร้างงานเพื่ออีก 2 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น คือ งานแนะแนวจัดทางงานและทุนการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษามีภาระหน้าที่หลัก คือ การสร้างความพร้อม และพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาพร้อมที่จะสามารถดำเนินชีวิตขณะที่กำลังศึกษาและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยแบ่งภาระความรับผิดชอบในด้านต่างๆ คือบริการแนะแนวด้านการศึกษา , อาชีพ , สังคมและส่วนตัว , บริการจัดหางาน , และทุนการศึกษา


© 2024 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved